Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. U Náhonu 5208 760 01 Zlín

Tel: 577 210 809
Mobil: 777 219 150
Fax: 577 018 265
E-mail: info@centrum-poradenstvi.cz
  www.centrum-poradenstvi.cz

Provozní doba:
pondělí: 8.00 – 18.00
úterý: 8.00 – 18.00
středa: 8.00 – 18.00
čtvrtek: 8.00 – 18.00
pátek: 8.00 – 14.30

ID datové schránky: 6quvrc6 IČ: 70850992 č. ú. 27-1924580257/0100


Ředitelka: Mgr. Jarmila Hasoňová

Ekonomka: Jana Hermanová

Logo Logo
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace - ekatalog.czPartnerské, manželské, rodinné poradny - ekatalog.cz

Intervenční centrum

Poslání

Posláním je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jenž se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšuje soběstačnost uživatele služby při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem nabytí dovednosti tuto situaci řešit vlastními silami nebo jí předcházet. Služba je poskytována s důrazem na zachování lidské důstojnosti klienta a zajištění dodržování lidských práv a svobod. Vždy je přihlíženo k individuálním potřebám uživatelů.

Cílem služby je:

  • zajistit účinnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím, případně působit i preventivně nebo alespoň zmírňovat důsledky tohoto společensky nežádoucího jevu
  • napomoci uživateli vyřešit jeho nepříznivou životní situaci, motivovat jej k zajištění vlastního bezpečí a vlastní aktivitě tak, aby se mohl vrátit k běžnému způsobu života
  • zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě domácím násilím
  • zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi organizacemi a institucemi, které spolupracují při pomoci osobám ohroženým domácím násilím                                    

Cílová skupina:

  • osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem domácího násilí. Jsou to osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí
  • věkovou strukturu uživatelů služby tvoří osoby starší 16 let, muži i ženy

Intervenční centrum se zapojilo do projektu Mlčení bolí. Více informací naleznete na www.mlceniboli.cz

K dispozici jsou první výsledky probíhajícího výzkumu: viz. odkaz: 

http://www.sociofactor.eu/wp-content/uploads/2015/10/Tiskov%C3%A1-zpr%C3%A1va-s-p%C5%99%C3%ADlohami_13.10.20151.pdf

Jedná se o prvotní informace o probíhajícím výzkumu, které byly zveřejněny v rámci tiskové 

konference v Senátu ze dne 13.10.2015. Celý výzkum bude následně zveřejněn v lednu 2016, 

jeho výsledky budete mít k dispozici.
                    

 

 

                      

 

 

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Aktivity intervenčních center při realizace projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373